ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ      Επιχειρηματικότητα      ΕΙΔΗΣΕΙΣ      ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ      ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ     

Ερμηνευτική εγκύκλιος για το «πρόστιμο» 2.000 ευρώ σε τουριστικά γραφεία που υποδεικνύουν σε τουρίστες καταστήματα για αγορές

«Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται», σημειώνεται, μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο.

Δημοσιεύθηκε στις

Photo:

«Φρένο» στα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλεί η «άτυπη» συνεργασία μεταξύ ορισμένων επαγγελματιών του τουρισμού και ιδιοκτητών καταστημάτων για την πραγματοποίηση κατευθυνόμενων αγορών (κατευθυνόμενο shopping), επεχείρησαν προ καιρού να βάλουν τα υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την αρχική ερμηνευτική εγκύκλιο, «απαγορεύεται η υπόδειξη καταστημάτων παντός τύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων από τουριστικά γραφεία, επί ποινή προστίμου εύρους από 1.000 έως 2.000 ευρώ, το οποίο επιβάλλεται τόσο στον υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου, όσο και στο πρόσωπο που προέβη στην εν λόγω πράξη.«Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση δεύτερης και κάθε επόμενης υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται», σημειωνόταν, μεταξύ άλλων στην εγκύκλιο.Επιπλέον, υπογραμμίζόταν πως «με το ίδιο πρόστιμο τιμωρείται και η στάση σε μεμονωμένα και πάντοτε ίδια καταστήματα».

Ακολούθησε όμως νέα "Ερμηνευτική εγκύκλιος για κατευθυνόμενες αγορές" όπου τονίζονται οι εξής διευκρινήσεις

Για την ενιαία αντιμετώπιση, ερμηνεία και εφαρμογή της προαναφερόμενηςδιάταξης τόσο από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και τωνΠεριφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, παρέχονται οι ακόλουθεςδιευκρινίσεις: Α. Mε το π.δ 7/2018 (Α’ 12) με τίτλο «Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε)2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένουςταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015).», εναρμονίζεται η ελληνικήνομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2302/ΕΕ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου, ήτοι -μεταξύ άλλων- ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις τουριστικώνγραφείων έναντι καταναλωτών.

Με το άρθρο 3 του π.δ 7/2018 δίνεται ορισμός της έννοιας «ταξιδιωτικήςυπηρεσίας» του «πακέτου» και της «σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού». Ως«ταξιδιωτική υπηρεσία» ορίζεται α) η μεταφορά πελατών, β) η παροχήκαταλύματος γ) η ενοικίαση αυτοκινήτων ή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων και δ)τυχόν άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Ως «πακέτο» ορίζεται ο συνδυασμόςτουλάχιστον δύο διαφορετικών ειδών ταξιδιωτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο τουίδιου ταξιδιού ή των ίδιων διακοπών.

Ως «σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού»ορίζεται η σύμβαση για το σύνολο του πακέτου ή, εάν το πακέτο παρέχεται βάσειχωριστών συμβάσεων, τότε όλες οι συμβάσεις που καλύπτουν ταξιδιωτικέςυπηρεσίες, που περιλαμβάνονται στο πακέτο.Εν συνεχεία, στο άρθρο 4 του π.δ/τος ορίζονται εξαντλητικά, τα κύριαχαρακτηριστικά των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που πρέπει να περιέχονται ωςπληροφορία στον καταναλωτή πριν την σύναψη της σύμβασης.

Μεταξύ αυτών τωνχαρακτηριστικών είναι και «.......δδ) τα παρεχόμενα γεύματα, εε) τις επισκέψεις, τηνεκδρομή ή εκδρομές ή άλλες υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσασυνολική τιμή του πακέτου....».

Τέλος στο άρθρο 5 του π.δ/τος ορίζεται οδεσμευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή πριναπό τη σύναψη της σύμβασης και σύναψη της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προκύπτει ότι η απαγόρευση που εισήχθη με τοάρθρο 49 του ν. 4688/2020 αναφορικά με την υπόδειξη καταστημάτων παντόςτύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκδρομών ή περιηγήσεων, από τουριστικάγραφεία, δεν βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση των οργανωμένων ταξιδιών.

Καιτούτο διότι η προβλεπόμενη από το πρόγραμμα εκδρομής, πραγματοποίηση στάσηςσε συγκεκριμένα εμπορικά καταστήματα ή η παροχή φαγητού, ποτού κτλ σεσυγκεκριμένο κατάστημα εστίασης συνιστά παρεχόμενη από το διοργανωτή τουοργανωμένου ταξιδιού “ταξιδιωτική υπηρεσία” κατά την έννοια της περ. δ’ της παρ.1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 7/2018. Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2251/1994 (Α 191 ) με τίτλο «Προστασία τωνκαταναλωτών» ρυθμίζονται τα δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Συγκεκριμένα ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, οι ελάχιστες απαιτούμενες πληροφορίες που πρέπει νααποτυπώνονται στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές κατά τηνπώληση αγαθών ή υπηρεσιών (περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου

1). Ο προμηθευτής /πωλητής οφείλει σε συμβάσεις που συνάπτονται είτε εκτός του εμπορικού τουκαταστήματος είτε στο εμπορικό του κατάστημα είτε στη διάρκεια εκδρομής πουέχει οργανωθεί από τον προμηθευτή (άρθρο 3, παρ.2) να ενημερώνει τονκαταναλωτή μεταξύ άλλων για τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή τωνυπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τα αγαθά ή τιςυπηρεσίες (άρθρο 3β, παρ.α).Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 393/1976 (Α 199) « Περί ιδρύσεως καιλειτουργίας Τουριστικών Γραφείων, ορίζεται ότι τα τουριστικά γραφεία οφείλουνμεταξύ άλλων να καταρτίζουν αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής για κάθε εκδρομήημερήσια ή μη που διοργανώνουν.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω προκύπτει ότι, η απαγόρευση που εισήχθη με τοάρθρο 49 του ν. 4688/2020 αναφορικά με την υπόδειξη καταστημάτων παντόςτύπου στο πλαίσιο πραγματοποίησης κάθε είδους εκδρομών ή περιηγήσεων, απότουριστικά γραφεία, δεν βρίσκει εφαρμογή, όταν στο πρόγραμμα της συγκεκριμένηςεκδρομής προβλέπεται η πραγματοποίηση στάσης σε αυτά (εμπορικά καταστήματαή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κτλ.)

Γ. Συμπερασματικά, κάθε στάση σε εμπορικά ή υγειονομικού ενδιαφέροντοςκαταστήματα, η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια είτε οργανωμένου ταξιδιούείτε ημερήσιας εκδρομής, από τουριστικά γραφεία, η οποία αποτυπώνεται στοπρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής και ο καταναλωτής έχει συνεπώς λάβειγνώση της στάσης αυτής εκ των προτέρων, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τουάρθρου 49 του ν. 4688/2020.

Διαφορετική αντιμετώπιση του εν λόγω θέματος θαερχόταν σε αντίθεση με τις διατάξεις τόσο της Οδηγίας (Εε) 2015/2302 σχετικά με ταοργανωμένα ταξίδια και του π.δ/τος 7/2018 όσο και στο ν. 2251/1991 περίπροστασίας των καταναλωτών.Παρακαλείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να αποστείλει τηνπαρούσα εγκύκλιο σε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της επικράτειας,προκειμένου να λάβουν γνώση.

Τo Tourism News είναι μια δημοσιογραφική ενημερωτική ιστοσελίδα η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού με σκοπό να παράσχει ενημέρωση στους επαγγελματίες του χώρου τόσο για τον ίδιο το χώρο όσο και για παρεμφερείς ή εξαρτώμενους κλάδους όπως ο επισιτισμός, οι αερομεταφορές, η συνολική οικονομία της χώρας κλπ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.8.2020

2 στους 3 ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ προτιμούν να ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ τις διακοπές τους παρά να φορέσουν ΜΑΣΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.8.2020

«Η Κύπρος έχει ανοίξει στους Βρετανούς τουρίστες μόνο θεωρητικά» - Δραματική η κατάσταση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.8.2020

“Η Κρήτη αυτό το καλοκαίρι μοιάζει με ταινία χωρίς ηθοποιούς: Όλοι εξαφανισμένοι.”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.8.2020

2021 .. ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ για τον τουρισμό

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4.8.2020

Τίτλοι τέλους στη φετινή τουριστική σεζόν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.8.2020

Τα ρέστα τους παίζουν οι ξενοδόχοι – Πού ποντάρουν τον Αύγουστο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.8.2020

Περισσότερες από 100.000 τουρίστες τον Ιούλιο στη Ρόδο - Σταθερά ανοδική τάση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.8.2020

Υπό κατάρρευση και τον Ιούνιο ο τουριστικός κλάδος της ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ λόγω του κορονοϊού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 3.8.2020

Η πανδημία ενισχύει τον τουρισμό στη Γερμανία

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 1.8.2020

Τέλος οι ΟΡΘΙΟΙ στα μπαρ - Τι ισχύει για τις ΠΑΡΑΛΙΕΣ